دوشنبه 22 مرداد 1397  10:07 ق.ظ

مسئولیت در مفهوم عام به معنای تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز به هر موردی گفته می‌شود که شخص باید در برابر اعمال انجام‌شده توسط خود پاسخگو باشد.

در مواردی که فرد ناگزیر از جبران خسارتی باشد که از لحاظ مادی به دیگری وارد کرده است، این ‌گونه تعبیر می‌شود که وی مسئولیت مدنی دارد.
اما در تعریف مسئولیت کیفری باید گفت که فرد به دلیل رفتارهای مجرمانه‌ای که از خود نشان می‌دهد، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات‌های مقرر قانونی نیز محکوم شود.

به عبارت دیگر، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود.

در حقیقت، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی در برابر آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.
از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم، لازم است که شرایطی با هم جمع شوند.

بر این اساس، عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد. همچنین برای اینکه مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب وجود داشته باشد.
به طور کلی، هر کسی که با علم و اطلاع دست  بببه ارتکاب جرم می‌زند، لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد.
در نتیجه، زمانی، انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. بنابراین مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آنچنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام‌یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری به معنای قابلیّت انتساب عمل مجرمانه است.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 22 مرداد 1397  10:06 ق.ظ

    شرایط عضویت در تعاونی

به موجب قانون بخش تعاونی، فقط اشخاص حقیقی ، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند؛ ثانیاَ شرایط عضویت در شرکت تعاونی عبارت اند از :
- داشتن تابعیت ایران ؛
- عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر ؛
- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه ؛
- درخواست کتبی عضویت ؛
- تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
- عدم عضویت در تعاونی مشابه شرایط فوق، شرایط عمومی محسوب می شود. علاوه بر شرایط فوق، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن در روستا را برای عضویت پیش بینی کند.
بنابرآنچه بیان شد، شرایط عضویت در شرکت های تعاونی را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :
1- شرایط عمومی که قانون بخش تعاونی آن ها را مقرر می دارد ؛
2- شرایط اختصاصی که در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای عضویت در آن پیش بینی می شود؛
3- کفایت امکانات و ظرفیت شرکت تعاونی.

    مرجع قبول عضو

اعضای شرکت تعاونی را می توان به دو گروه تقسیم کرد : اعضای اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در بدو تاسیس با عضویت آن ها تشکیل شده است و اعضایی که پس از تشکیل شرکت به عضویت آن درآمده اند. مرجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آن ها به عضویت، هیئت موسس است و مرجع احراز وجود شرایط عضویت در داوطلبان بعدی و قبول آن ها به عضویت ، هیئت مدیره است.
در صورتی که هیئت مدیره تشخیص دهد که داوطلب واجد تمام شرایط مقرر است، درخواست وی را برای عضویت شرکت تعاونی می پذیرد ، در غیر این صورت درخواست عضویت را رد می کند. هیئت مدیره باید در قبول عضویت داوطلبان مقدورات شرکت را ملحوظ دارد و مکلف است در صورت عدم کفایت امکانات و ظرفیت شرکت ولو اینکه داوطلبان واجد کلیه شرایط لازم باشند، از قبول درخواست عضویت آن ها خودداری کند. لازم به ذکر است که رد درخواست عضویت از طرف هیئت موسس و هیئت مدیره شرکت تعاونی، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

    ورود به عضویت از طریق وراثت

ورود به عضویت از طریق وراثت را ماده 14 قانون بخش تعاونی پیش بینی کرده است. در صورت فوت عضو، وارث وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد، عضو شرکت تعاونی شناخته می شود و در صورت تعدد، ورثه باید مابه التفاوت افزایش سهام ناشی از تعدد خود را به شرکت بپردازند و اما اگر کتباَ اعلام کنند که مایل به ادامه عضویت در شرکت نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می شود. اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت شرکت تعاونی باشد، یک یا چند نفر در حد ظرفیت شرکت – با توافق سایر وراث- عضو تعاونی شناخته می شوند. متذکر می شود که ماده 14  قانون مذکور، عضویت در شرکت تعاونی را حقی محسوب داشته که عیناَ به وراث منتقل می شود و چون قابل تجزیه نیست که مشاع محسوب گردد و بین آن ها به نسبت سهم الارث تقسیم شود، فرد فرد آن ها را عضو شرکت به شمار آورده است ؛ ولی اولاَ چون عضویت در شرکت تعاونی مستلزم وجود شرایطی است که گفته شد، وارثی را که واجد شرایط عضویت و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد عضو شرکت شناخته است ؛ ثانیاَ چون در صورت تعدد وراث و واجد شرایط بودن همه آن ها، ممکن است امکانات و مقدورات شرکت برای پذیرش تمام آنان کافی نباشد، مقر داشته است که در صورت بیشتر بودن تعداد واجدین شرایط از ظرفیت تعاونی، یک یا چند نفر از آن ها برحسب امکان و با توافق سایر وراث، می توانند به عضویت پذیرفته شوند که در این حالت احتمال دارد وراث نتوانند به توافق برسند؛ در این صورت تکلیف شرکت برای مقابله با چنین وضعی روشن نیست و بهتر بود در این مورد نیز مانند مورد پیش، لغو عضویت وراث پیش بینی می شد.

    موارد اخراج عضو از شرکت تعاونی

اخراج عضو از شرکت تعاونی ممکن است به واسطه یکی از امور ذیل صورت گیرد :
1. از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در قانون .
2. عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
3. ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید.
4. ارتکاب اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند.
5. رقابت ناسالم با تعاونی 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 9 مرداد 1397  09:45 ق.ظ

ساختار شرکت ها در حقوق فرانسه
در این نظام حقوقی ، تجاری یا غیر تجار ی بودن شراکت به دو اعتبار مشخص می گردد: شکل قالب موسسه و یا هدف موضوع آن:
الف) شرکتها و شراکتهای تجاری بر اساس قالب:
1-شرکت تضامنی ، که مطابق ماده 1-221 قانون تجارت فرانسه شرکتی است که " شرکا همگی تاجر بوده و به طور نا محدود و تضامنی برای پرداخت بدهیهای شرکت مسئولیت دارند.
بستانکاران شرکت نمی توانند برای پرداخت دیون شرکت به شریک ضامن مراجعه کنند ، مگر پس از ارسال اظهارنامه به خود شرکت و بی پاسخ ماندن آن
2-شرکت مختلط غیر سهامی،
3- شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که طبق ماده 1-223 قانن تجارت " به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود که این اشخاص فقط به میزان آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شرکت فقط یک شریک داشته باشد ، شریک واحد خوانده می شود . شریک واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکارا داراست"
4- شرکت سهامی ،"  شرکتی است که در آن سرمایه به سهام تقسیم شده و به وسیله شرکایی که به اندزه آورده خود در برابر زیانهای وارده مسئول خواهند بود ، تشکیل می شوند . شمار سهامداران نمی تواند از هفت کمتر باشد"
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت ساده شده سهامی ( شکرت نسبی) به موجب ماده 1-227 " شرکتی که ممکن است به وسیله یک یا چند شخصی تشکیل شود که تنها به نسبت آورده خود مسئولیت دارند. در صورتی که شکرت فقط یک سهامدار داشته باشد ، سهامدار واحد خوانده می شود. سهامدار واحد همه اختیارات مجمع عمومی شرکا را داراست."
چنانچه شرکت در یکی از قالبهای بالا تشکیل گردد صرف نظر از هدفش تجاری محسوب می گردد. لکن گاهی اوقات تفکیک شرکت تجاری از شراکت مشکل به نظر می رسد، به ویژه آنکه شرکت در قالب شکرت تضامنی تشکیل شده باشد . به علاوه در این شراکت ، تفکیک شرکت مدنی و تجاری در مواردی بسیار مشکل تر است . در نتیجه باید علاوه بر شکل تشکیل به اهداف آن توجه نمود.
ب) شرکت ها و موسسات تجاری بر اساس هدف:موسسه ای بر اساس هدف تجاری است که منطبق بر ماده یک قانون تجارت مکررا و به طور مداوم به عمل تجاری مشغول باشد. عبارت " عمل تجاری" در ماده 632 همان قانون به صورت فهرستی از اعمال محتلف شمارش شده است . البته دادگاهها در آراء خود عناوین دیگری به امور مزبور اضافه نموده اند از جمله آنکه به موجب قانون 1967 خرید زمین به قصد فروش تجاری است.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 9 مرداد 1397  09:42 ق.ظ

ثبت برند عرقیات به چه صورت است ؟ امروزه در هر خانه ای گلاب یا عرق نعنا پیدا می شود با توجه به این موضوع متوجه می شویم ایرانیان از گیاهان دارویی بسیاری استفاده می کنند و در ایران بیش از ۴۰ نوع گیاه وجود دارد که عرق آن گرفته می شود و بصورت طبی مورد استفاده قرار می گیرد بطور کلی این عرقیات به دو روش سنتی و صنعتی به دست می آید.

ثبت برند عرقیات

هر یک از عرقیات دارای خواص منحصربفردی هستند که با مصرف آن می توانند بسیاری از بیماری ها را درمان نمایند که در اینجا می خواهیم به برخی از این عرقیات اشاره کنیم.

    مصرف عرق سنبل الطیب، عرق بهار نارنج، عرق بیدمشک و عرق کیالک برای قلب و دستگاه گردش خون مناسب است.
    مصرف عرق اسطوخودوس، عرق یونجه، عرق زیره، عرق بهارنارنج و عرق بیدمشک برای سلامتی سیستم عصبی مناسب است.
    مصرف عرق زیره، چهل گیاه، عرق رازیانه، عرق گلبهار، عرق مخلصه، عرق نعنا، چهارعرق سرد، عرق بومادران و عرق بادرنجبویه برای دستگاه گوارش مناسب است.
    مصرف عرق گل بهار، عرق آویشن و عرق کاسنی برای سلامتی پوست مناسب است.
    مصرف عرق بیدمشک، عرق شنبلیله، عرق بهارنارنج و عرق یونجه برای تامین انرژی مناسب است.
    مصرف عرق خارشتر، عرق شیرین و عرق پونه برای دستگاه تنفس استفاده می شود.
    مصرف عرق خارشتر، عرق گزنه و عرق خارخاسک برای مجاری اداری مناسب است.
    مصرف بهار نارنج برای اعصاب و قلب، ضدنفخ و آرام بخش مناسب است.
    نسترن برای قلب و اعصاب، درد معده و رفع سردی مناسب است.

با توجه به این موضوع که افراد از انواع عرقیات بسیار استفاده می کنند بسیاری از صاحبان سرمایه کسب و کار خود را در این زمینه آغاز کرده و برندی را برای فعالیت خود انتخاب و ثبت می کنند. حال اگر بخواهیم بطور عامیانه به معنی برند بپردازیم می توانیم بگوییم که نامی است بطور مستقیم دلیل فروش محصولات و یا استفاده از خدمات می باشد. در واقع برند علامت تجاری است که باعث نمی شود توسط دیگران استفاده نمی شود برند همان محصول نیست یعنی برند چیزهایی هستند که مشتری آن را خریداری می کند و محصول چیزهایی هستند که شرکت تولید می کند.

بطور کلی برندها به چهار دسته ی برند انفرادی، فامیلی، شرکتی و ترکیبی از این نوع برندها تقسیم می شوند که تعریف هر یک عبارتند از:

-برند انفرادی: شاید شرکتی بر اساس سیاست خود برای هر یک از محصولاتی که ارائه می دهد برندی را انتخاب نماید.
-برند فامیلی: برند فامیلی یا همان Brand Name به برند گفته می شود که شامل برخی از محصولات می باشد.
-برند شرکتی: زمانیکه شرکت تولیدکننده محصولات گوناگونی باشد ما برای آن، اسم شرکت کننده و یا تولیدکننده را می گذاریم بعنوان مثال محصولات شیمیایی
-ترکیبی از موارد بالا: در این قسمت محصولات با نام خودشان وارد بازار شده که برند شرکتی مشخص می کند که شرکت همه ی محصولات را تولید کرده است.
زمانی می توانید یک برند خوب داشته باشید که از ویژگی های زیر بهره مند باشد:

ویژگی های برند عرقیات خوب

-نام برند باید کوتاه و ساده باشد و به خاطر سپردن آن نیز آسان باشد.
-برند باید به راحتی شناسایی شده
-برند باید دارای شفافیت و جذابیت باشد.
-نام برند باید طوری باشد که طبق قواعد جمهوری اسلامی ایران بوده تا بتوان آن را به ثبت رساند.
-باید صدای لذت بخشی در هنگام شنیدن داشته باشد.
-این نام باید غیر تقلیدی باشد.
-دارای تلفظ واحد باشد.
-اهانت آمیز نباشد.
-در ذهن افراد تصویر خوبی را ایجاد نماید.
-نباید قدیمی و کهنه باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند عرقیات اشخاص حقوقی:
-کپی کارت ملی و شناسنامه (برای هر یک از افراد شرکت)
-کپی کارت بازرگانی در صورت استفاده کردن از حروف لاتین در ثبت برند
-کپی مجوز فعالیت مانند پروانه بهره برداری یا پروانه ساخت یا جواز تاسیس یا گواهی فعالیت صادر شده از نهادهای دولتی
-نمونه علامت تجاری در ابعاد ۱۰ در ۱۰ سانتی متر
-کپی آخرین تغییرات شرکت و روزنامه تاسیس

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند عرقیات اشخاص حقیقی:
-کپی کارت ملی و شناسنامه شخص تقاضادهنده
-نمونه علامت تجاری در ابعاد ۱۰ در ۱۰ سانتی متر
-کپی کارت بازرگانی در صورت استفاده کردن از حروف لاتین در ثبت برند
-کپی مجوز فعالیت مانند پروانه بهره برداری یا پروانه ساخت یا جواز تاسیس یا گواهی فعالیت صادر شده از نهادهای دولتی
اگر زمان کافی برای ثبت برند ندارید می توانید از برندهای آماده استفاده نمایید در واقع برند آماده و یا فروشی به علامت تجاری گفته می شود که قبلا کلیه ی مراحل را سپری کرده و حال آماده ی فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که افراد ابتدا برای برندهای آماده در وهله ی اول باید ببینند که محصولات خود در کدامین دسته قرار گرفته است که طبق برندهای آماده ی آن دسته، یکی را به دلخواه انتخاب نمایند به دلیل اهمیت بسیاری که برندینگ در تجارت دارد افراد در انتخاب آن بسیار توجه می کند زیرا می خواهند مشتریان زیادی را جذب نمایند.


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 9 مرداد 1397
نظرات()   
   
سه شنبه 9 مرداد 1397  09:40 ق.ظشرکت با مسئولیت محدود شرکت موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری (ماده 94 ق.ت). از این نظر شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است؛ چه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاً تجاری است(ماده 2لایحه قانونی 1347).

به جز این ویژگی که شرکت سهامی را از دیگر شرکتهای تجاری متمایز می کند، شرکت با مسئولیت محدود هم به شرکتهای سرمایه نزدیک می شود و هم به شرکت های اشخاص.

الف) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای سرمایه:

وجه مشترک این شرکت با شرکتهای سرمایه و به ویژه شرکت سهامی در این است که در آن، مسئولیت تمامی شرکا محدود به میزان سرمایه آنها در شرکت است. محدودیت مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، حتی از محدودیت مسئول شرکا در شرکت سهامی مطلق تر است؛ زیرا شریک شرکت با مسئولیت محدود، حتی اگر مدیر شرکت ورشکسته شده باشد؛ در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی ـ اعم از خاص یا عام ـ چنین نیست و ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران، یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است.، دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت نشدۀ شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد. البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود؛ اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش بینی نکرده است، اشخاص ذی نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی، علیه مدیر اقدام کنند که مستلزم اثبات خطای مدیر و وجود رابطۀ علیت میان این خطا و زیان وارد به ذی نفع است.

ب) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای اشخاص:

شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای اشخاص در مورد زیر از قواعد واحدی پیروی می کنند:

    بر خلاف شرکتهای سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود، سهم الشرکه شرکا به آسانی قابل انتقال نیست؛ به این معنا که اولاً حق شرکا که عنوان سهم الشرکه دارد، نمی تواند به صورت اوراق قابل انتقال در آید(ماده 102 ق.ت)؛ ثانیاً انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر باید حتماً با رضایت اکثر شرکا باشد، آن هم اکثریتی که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد(ماده 102 ق.ت). با توجه به آمره بودن این قاعده، شرکا نمی توانند خلاف آن را در اساسنامه شرکت پیش بینی کنند.
    در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود، مقرراتی خاص در قانون پیش شده است که نشان از اهمیت شخص شرکا در این نوع شرکتها داردف امری که در مورد شرکتهای سهامی مصداق ندارد؛ از جمله اینکه تمام شرکا باید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند و ممکن است گاه شرکا مسئولیت تضامنی پیدا کنند؛ مانند موردی که نام شرکتا متضمن نام یکی از شرکاست که در این صورت، شریک مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت(مادۀ 95ق.ت). اگر چه ورود اشخاص جدید به شرکت با مسئولیت محدود منع نشده است، تصمیم راجع به آن با توجه به اطلاق ماده 106 قانون تجارت با تصمیم اکثریت (دارندگان) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود. علاوه بر این، تصمیم راجع به تغییر اساسنامه شرکت نیز باید با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند به عمل آید، مگر آنکه در اساسنامه، اکثریت دیگری مقرر شده باشد(ماده 111 ق.ت(.
    مانند دیگر شرکتهای اشخاص، قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است. این نقیصه، موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکتهای سهامی است که در آنها قانون، بسته به مورد، حداقل سرمایه را پیش بینی کرده است. مع ذلک، در شرکت با مسئولیت محدود، حقوق اشخاص ثالث، لااقل از این نظر حفظ می شود که سرمایه شرکت ـ که البته می تواند مبلغ کمی باشد ـ باید کلاً تقویم و تسلیم شود والا شرکت تشکیل نمی شود (ماده 96 ق.ت). این امر در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند(ماده 118 قانون ق.ت) و شرکا نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 9 مرداد 1397  09:38 ق.ظچک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار نماید. پس به موجب این تعریف، محال علیه می تواند بانک، صراف و یا هر شخص دیگری باشد و دارنده حساب می تواند بر وجوهی که نزد محال علیه دارد، برای استرداد کل یا بعض آن یا برای واگذاری کل یا بعض  آن به دیگری به نام خود یا به حواله کرد دیگری چک صادر کند، معمولاَ اشخاصی که پول دارند، در موسسات صرافی، صندوق های قرض الحسنه، بانکی و یا نزد اشخاص دیگر پ.ل خود را متمرکز می نمایند و هر موقع که لازم داشته باشند از آن محل حواله می دهند.
درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت :
به موجب ماده 2 قانون صدور چک، چک در حکم سند رسمی و لازم الاجراست. و مطابق همین ماده، دارنده چک در صورت مراجعه به بانک محال علیه و عدم دریافت تمام و یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه باید درخواستنامه چاپی طبق نمونه موجود در اداره ثبت، اصل و فتوکپی جک، و برگشتی آن به ثبت محل تسلیم شود. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده است یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آنان باشد. به هر روی، درخواست صدور اجراییه از این طریق معایب و مزایا دارد :

    معایب اجرا از طریق اداره ثبت محل :

علی رغم این که اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری است و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم ، اقدام به اجرای مفاد چک می شود، در عمل دارندگان چک ها اقدام از طریق مراجع قضایی را، بر طریق اجرای ثبت ترجیح می دهند. دلایل عمده این امر به شرح ذیل است :
1- به موجب ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/ 8 / 1378 : " هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه، و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنان چه مالی از او دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید. و در غیر این صورت، بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد ". استفاده از امتیاز مذکور در این ماده ( حبس محکوم علیه ) مختص به اقدام از دادگستری است. و اجراییه ثبت صلاحیت این کار را ندارد.
2- هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت 10% مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری ( 5/1 یا 2% ) به مراتب بیشتر است ، اگرچه پرداخت 10% مزبور به عهده مدیون سند اجرایی است. اما در صورتی که متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نگردد، دایره اجرای ثبت اسناد، استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجرا می نماید.
3- اجرا از طریق ثبت، تنها علیه " صادرکننده " امکان پذیر است تو علیه سایر متعهدان از این طریق اجرا ممکن نخواهد بود.
4- برخی محاکم، اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می دانند .
5- در دادگاه بدون ابلاغ به خوانده امکان تامین خواسته وجود دارد ولی در اداره ثبت اول به خوانده ابلاغ می شود سپس به تامین خواسته اقدام می شود. در این صورت خوانده می تواند اموالش را منتقل کند. با وجود این عیب ها درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت مزایایی را نیز به شرح ذیل دارد :
اقدام از طریق اجرای ثبت، برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و ... می باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 9 مرداد 1397  09:35 ق.ظ


مبحث اول: موارد انحلال شرکت
انحلال شرکت مختلط غیر سهامی در مواردی تابع قوانین کلی و مشترک راجع به شرکتهاست. بنابراین ، شرکت در موارد زیر منحل می شود:
1.وقتی شرکت به مقصودی که برای انجام دادن آن تشکیل شده برسد و یا انجام دادن آن مقصود غیر ممکن شود،
2. وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد،
3. هرگاه شرکت ورشکست شود،
4. در صورت تراضی تمامی شرکا،
5. در صورت انتفای تعدد شرکا.
علاوه بر این شرکت در موارد دیگری هم منحل می شود.این موارد همانهاست که در مورد شرکت تضامنی معتبر است:
1.صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه آن دلایل  را موجه دانسته، حکم به انحلال بدهد،
2. در صورت فسخ یکی از شرکا تحت شرایط ماده 137 قانون تجارت، حتی اگر شریک فسخ کننده شریک با مسئولیت محدود باشد،
3. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن، به شرط تحقق شرایط مندرج در مواد 139 و 140 قانون تجارت. همان طور که دیدیم، این دو ماده در صورت فوت یا محجورت یکی از شرکای ضامن، بقای شرکت را موکول به توافق شرکای در قید حیات و قائم مقام متوفی یا محجور می دانند و البته قید می کنند که عدم اعلام رضایت قائم مقام اشخاص اخیر در مهلت یک ماه از تاریخ فوت یا حجر، به منزله اعلام رضایت است.
آنچه دربارۀ موارد انحلال شرکت تضامنی گفتیم در مورد شرکت مختلط غیرسهامی نیز صدق می کند. بنابراین، تکرار آنها ضرورت ندارد. اما باید تذکر داد که در شرکت مختلط غیرسهامی، ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت  محدود موجب انحلال شرکت نمی شود. این راه حل منطقی است؛ چه آنچه موجب انحلال  شرکت تضامنی به سبب ورشکستگی شریک می شود این است که شریک تضامنی، مسئول پرداخت تمام طلب شرکت است و وقتی که او قادر به پرداخت نباشد، شرکت پشتوانه دیگری ندارد تا بتواند پرداخت خود را بر عهده بگیرد؛ در حالی که در شرکت مختلط غیر سهامی چنین وضعیتی وجود ندارد؛ یعنی تا شریک ضامن هست و متعهد پرداخت تمام دیون است، نیازی به شریک با مسئولیت محدود احساس نمی شود از طرفی اگر شریک با مسئولیت محدود قبلاً تمام سهم خود از سرمایه را پرداخت کرده باشد، دیگر اصولاً بدهکار نیست تا بحث عدم قدرت پرداخت طلب شرکت در مورد او مصداق داشته باشد. البته اگر چنین شریکی تعهد خود به آوردن حصه اش را به تمامی انجام نداده باشد طلبکاران شرکت می توانند در صورت ورشکسته شدن چنین شریکی، به او نیز مراجعه کنند. در این باره ماده 158 قانون تجارت توضیح می دهد که: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود، بابت پرداخت سهم شریک از سرمایه وثیقه ای داشته باشند، مسلماً جزء غرمای شریک قرار نمی گیرند و باید طلبشان پیش از سایر طلبکاران از دارایی شریک با مسئولیت محدود پرداخت شود.


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 9 مرداد 1397
نظرات()   
   

برای تعریف منطقه تجاری در ابتدا می بایست اشاره نماییم که تجارت در هر شکل در شرایط عادی مشمول یکسری قوانین از جمله قوانین مالیاتی می باشد.اما در بعضی از مناطق حراست شده بندری و غیر بندری به جهت تشویق برای رشد فعالیت تجاری و سرمایه گذاری  قوانین به شکلی متفاوت می باشد و دارای مزایایی بسیاری است، مزایایی از قبیل :
-معافیت های مالیاتی .
-بخشودگی سود و عوارض گمرگی
-نداشتن تشریفات زاید ارزی واداری
-سهولت در فرایندهای صادرات و واردات با  جذبسرمایه گذاری خارجی .
و …….
همانگونه که اشاره شد تمامی این قوانین به عنوان محرک رشد تجارت در این مناطق وضع گردیده است،تا در حالی که باعث رشد مناطق آزاد خواهد بود ،برای تجار هم شرایط مناسبی جهت رونق تجارت ایجاد نماید .
در ایجاد منطق آزاد اهدافی پیش بینی شده است که مهم ترین آنها عبارتند از:
جذب سرمایه های خارجی.
ایجادفرصتهای شغلی جدید.
کسب درآمد ارزی وافزایش صادرات.
دستیابی به فناوری پیشرفته.
جذب نقدینگی سرگردان داخلی وکمک به مهارتورم.
محرومیت زدائی ازمناطقی که امکان رشدوتوسعه بالقوه رادارند.
همچنین در ماده 1 قانون تجارت که به شرح چگونگی اداره مناطق آزاد پرداخته است دیگر اهداف تشکیل مناطق آزاد بدین شرح اعلام شده است:

-تسریع درانجام امورزیربنایی،عمران وآبادانی،رشدوتوسعه اقتصادی،سرمایه گذاری وافزایش درآمدعمومی،ایجاداشتغال سالم ومولد،تنظیم بازارکارو کالا،حضورفعال دربازارهای جهانی ومنطقه ای،تولیدوصادرات کالاهای صنعتی وتبدیلی وارائه خدمات عمومی.
بعد از ارائه تعاریف،اهداف و مزایای سرمایه گذاری در منطق آزاد به معرفی مناطق آزاد ایران می پردازیم:
ایران اسلامی هم اکنون دارای هشت منطقه آزاد تجاری می باشد که عبارتند از:
1-چابهار
2-قشم
3-کیش
4-اروند
5-انزلی
6-سلفچگان
7-ارس
8- ماکو
ثبت شرکت یکی از نخستین گامها در شروع راه اندازی کسب و کار و تجارت می باشد ،ثبت شرکت در نواحی اشاره شده دارای مزایای بسیاری است از جمله:

    معافیت مالیاتی(20)ساله برای هر نوع فعالیت های اقتصادی
    100%مالکیت خارجی( در اداره ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت 100% خارجی وجود دارد).
    ثبت سهل و آسان شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
    مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
    تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
    امکان صادرات کالاها ی تولید شده کیش به سایر سرزمین اصلی
    معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی
    خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
    آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی
    تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
    فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
    عدم محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
    صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
    شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر
    نرخ های مناسب برای مصرف انرژی


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 6 مرداد 1397  03:03 ب.ظ

مبحث اول: شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی

در مباحث قبل گفته شد  که ماده 583 قانون تجارت به صراحت کلیه شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، یعنی شرکتهای موضوع ماده 20، را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است. این طرز تلقی در همه سیستم های حقوقی وجود ندارد. در انگلستان که شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و دارایی آنها متعلق به خود آنهاست، نه به شرکا، شرکت موسوم به partnership فاقد شخصیت حقوقی است. در  آلمان شرکت تضامنی و شرکت مختلط غیرسهامی، شخصیت حقوقی ندارند. در فرانسه، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی اند جز شرکت موسوم به Societe en partcippation یعنی شرکتی که در آن، سرمایه در مالکیت خود شرکاست و شرکت یا از دید اشخاص ثالث مخفی است و یا اگر از آن آگاهند، ثبت نشده است. رویه قضایی فرانسه، حتی قبل از آنکه قانون گذار به صراحعت این نکته را بیان کند (ماده 5 قانون 1996) پذیرفته بود که جز شرکتهای نوع اخیر، تمام شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی اند. علاوه بر این، ماده 1842 قانون مدنی فرانسه(مصوب 4/1/1978) برای شرکت های مدنی هم شخصیت حقوقی قائل شده است. راه حل اخیر را رویه قضایی نیز از سال 1891 پذیرفته بود
طبق ماده 583 قانون تجارت ایران، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند؛ مشروط بر اینکه مطابق قانون تشکیل شده باشند. این شرکت ها همان شرکت هایی هستند که در ماده 20 قانون تجارت آمده اند و کل شرکت های تجاری را تشکیل می دهن. علاوه بر این ، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مقام تعیین صلاحیت دادگا ههای دادگستری نسبت به دعوا علیه شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی، موادی گنجانده شده که به وضوح به شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی از طرف قانون گذار اشاره دارد. برای مثال، ماده22 این قانون مقرر می دارد: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود». این ماده متضمن این نکته است که دعوا علیه شرکت باید علیه  خود شرکت اقامه شود و این این امر ممکن نیست، مگر آنکه  برای شرکت، شخصیتی حقوقی مستقل از شرکا قائل شویم. برعکس، شرکتهای مدنی شخصیت حقوقی مستقلی ندارند. البته این راه حل قانون گذار قابل انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که بسیاری از شرکتهای مدنی فعالیت اقتصادی دارند و فعالیت اقتصادی به مفهوم جلب نفع مادی است. شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند؛ زیرا شرکای چنین شرکتی نمی توانند به آسانی از زیر بار تعهد ات گروهی شانه خالی کنند و آن را مربوط به خود ندانند، چه دارایی گروهی که از دارایی فردفرد شرکا تشکیل می شود پیش از هر چیز، تضمین پرداخت طلب طلبکارانی است که با گروه معامله می کنند. قبول شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های مدنی، علاوه بر این ما را از ماده 220 قانون تجارت بی نیاز می کند. طبق ماده اخیر، شرکتهای عملی که به امور تجارتی می پردازند، شرکت تضامنی تلقی می شوند؛  امری که موجب بروز اشکالاتی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.


 • آخرین ویرایش:شنبه 6 مرداد 1397
نظرات()   
   

در کنار شرکت های تجارتی قانونگذار نهاد خصوصی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد جهت انجام اموری که جنبه ی غیر تجارتی دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه یا خدمات شهری و یا خدمات آموزشی و غیره پیش بینی نموده است.

این گونه تشکیلات و موسسات می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند،ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن خواهد بود.

تشکیلات و موسسات فوق به دو دسته تقسیم می گردند:
الف-موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد که اصطلاحاَ آن ها را موسسات غیر انتفاعی می نامند.«کلیه ی فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد و جهت تاسیس و به ثبت رساندن آن ها اجازه نامه ی مخصوص از معاونت اطلاعات نیروی انتظامی لازم می باشد.
ب)موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منابع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد.اینگونه موسسات،موسسات غیر تجارتی (انتفاعی)نامیده می شوند.بنابراین فعالیت هایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گازرسانی یا ارائه ی خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و غیره در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد که موسسین باید در صورت لزوم نسبت به اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح در خصوص موضوع فعالیت موسسه اقدام نمایند.همچنین در بعضی موارد ارانه ی مدارک تحصیلی مرتبط نیز لازم است.بعنوان مثال موسسین گروه حقوقی بایستی علاوه بر داشتن لیسانس حقوق قضایی و ارائه ی مدرک تحصیلی،پرونده ی وکالت را نیز داشته باشند و یا برای تاسیس دفتر مهندسی مدرک تحصیلی در رشته ی مهندسی مورد نظر ضروری است.

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه:
1-تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجارتی
2-اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها و تکمیل و امضاء توسط شرکاء
3-تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه ی شرکاء
4-تنظیم صورتجلسه ی مجمع موسسین حداقل در دو نسخه
5-فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم
6-فتوکپی شناسنامه ی شرکا و در صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت آن ها

تذکر:
-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.
-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد.
-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه وی و قید محل سکونت،در صورتیکه موسسه شعبه داشته باشد.
پس از ارائه مدارک لازم و پرداخت حق الثبت مربوط آگهی تاسیس موسسه توسط ثبت شرکت ها صادر و جهت چاپ در روزنامه ی رسمی و روزنامه ی کثیرالانتشار توسط متقاضی ارسال می گردد.
یادآوری:
هر چند که در آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن اشاره به نقل و انتقال سهم الشرکه،مواد تشکیل دهنده ی اساسنامه،موارد انحلال،ارکان موسسه و اختیارات آن ها و سایر مواردی که در عمل نیاز به رعایت آن ها محسوس می باشد،نگردیده است اما عملاَ می توان از قوانین و مقررات مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود در خصوص موسسات غیر تجارتی بهره ی فراوان برد ،بخصوص در مورد تنظیم صورتجلسات مربوط به موسسه.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 6 مرداد 1397  03:00 ب.ظ

نه قانون مدنی و نه قانون تجاری تعریفی از شرکت تجاری به دست نداده است. بلکه صرفاَ به ذکر انواع آن بسنده کرده است. با عنایت به مقررات تجاری و مالی می توان گفت

شرکت تجاری عبارت است از نوعی شرکت عقدی که به موجب قوانین تجاری و مالی برای انجام امور بازرگانی و بردن سود با سرمایه معین تشکیل و منشا پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می شود .

    از جمله سایر تعاریف مطرح شده از شرکت عبارت است از :

_ شرکت تجاری اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند. ( راشدی اشرفی ، علیرضا ، حقوق تجارت  کاربردی ، ص 29-28 )
_ شرکت تجاری قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد. ( توکلی ، محمد مهدی ، مختصر حقوق تجارت ، ص 68)
_ شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. ( ستوده تهران ، حسن ، حقوق تجارت ، جلد یک ، ص 191 )
شرکت های تجاری تاجر محسوب می شوند چه موضوع آن ها تجاری باشد و چه از لحاظ شکلی تجاری باشند. انواع شرکت های تجاری در ماده 20 قانون تجارت احصا شده است ؛ شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. شرکت های با موضوع تجاری شرکت هایی هستند که برای امور تجاری تشکیل می شوند ؛ مانند شرکت های تضامنی ، نسبی ، مختلط و شرکت با مسئولیت محدود ، اما شرکت هایی که شکل شان تجاری است ، به صرف صورت شان تجاری تلقی می شوند ؛ چه موضوع آن ها تجاری باشد یا نباشد مانند شرکت های سهامی عام و خاص. در واقع هرگاه موضوع فعالیت فعالیت شرکت های سهامی امور مندرج در ماده 2 قانون تجارت باشد ، هم از لحاظ موضوع تجاری است هم از لحاظ شکل ، اما اگر برای امور مدنی تشکیل شود تنها شکل آن ها تجاری خواهد بود.

    وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی

در ماده 571 ق. م آمده است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ( مالکین متعدد ) این معنا را می رساند که تعداد شرکا حداقل باید 2 نفر باشد و ماده 590 ق. م نیز تاییدی بر این ادعا می باشد. این تعریف ناظر بر اشاعه اموال بین چند نفر می باشد. اثری که به وسیله عقد بیع ، هبه ، صلح و حتی وصیت می تواند ایجاد شود همچنین شرکای شرکت به جای پیدا کردن حقوق در شی ء واحد ممکن است مشترکاَ در کلیه دارایی و اموال و درآمد و … دارای حقوق و مزایایی شوند.

با توجه به تعریفی که از شرکت های مدنی و تجاری ارائه گردید به تفاوت هایی میان این دو نوع شرکت پی می بریم از جمله :
1. در شرکت مدنی موضوع شراکت ممکن است امور و موضوعات تجاری یا غیرتجاری باشد در حالی که در شرکت تجاری موضوع فعالیت شخص حقوقی امور تجاری است.
2. شرکت مدنی ممکن است به صورت قهری ایجاد شود به همین علت در تشکیل آن وجود قصد و اراده شرکا لازم نیست در حالی که شرکت تجاری حتماَ باید با قصد سود بردن تشکیل گردد.
3. مسئولیت شریک در شرکت تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم ، محدود به میزان سرمایه ، تضمین تمام سرمایه یا مختلط باشد اما در امور مدنی مسئولیت منفرد می باشد.
4. شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری باید مشخص باشد.
5. کلیه شرکت های تجاری مطابق ماده 583 ق. ت دارای شخصیت حقوقی هستند اما در قانون مدنی ذکری از شخصیت حقوقی مثل مدنی به عمل نیامده.
6. مطابق ماده 412 ق. ت در مورد شرکت های تجاری قواعد مربوط به ورشکستگی اجرا می گردد در حالی که شرکت های مدنی مشمول قواعد اعسار می گردند.
7. در شرکت های تجاری به محض تشکیل یک شخصیت حقوقی ایجاد می گردد در حالی که در شرکت های مدنی اینگونه نیست.
8. در شرکت های تجاری نظر اکثریت به عنوان نظر جمع قابل اعمال است ولی در شرکت مدنی نظر جمع اکثریت شرکا اعتباری ندارد.


 • آخرین ویرایش:شنبه 6 مرداد 1397
نظرات()   
   
شنبه 6 مرداد 1397  02:49 ب.ظ

شخصیت حقوقی شرکت این امکان را برای فراهم میاورد که سنگینی مسئولیت خود بابت معاملات شرکت با اشخاص ثالث را تقلیل دهند. این امر به ویژه در مورد شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکت محدود به آورده اوست، صدق می کند. از سوی دیگر، شخصیت حقوقی شرکت به طلبکاران شرکت امکان می دهد به جای مراجعه به تک تک شرکا به شرکت مراجعه کنند که دارای دارایی مستقلی است و این دارایی قبل از هر چیز، تضمین طلب آنهاست.
اما استفاده از شخصیت حقوقی برای از میان بردن مسئولیت نباید وسیله ای برای پنهان کردن فعالیت واقعی شرکا باشد. شرکت باید واقعاً وجود داشته باشد و نباید فقط نوشته ای بر روی کاغد باشد البته، اگر قرارداد شرکت صوری باشد، شرکت به موجب قواعد عام، موجب محسوب نمی شود و کسانی که وانمود کنند شرکتی وجود دارد، با جمع بودن شرایط دیگر قانونی کلاهبردار تلقی خواهند شد.
با توجه به آنچه گفته شد نباید از اینکه قانون گذار برای شرکت های تجاری شخصیتی مستقل قائل شده است، سوء استفاده شود. قانون گذار، هرجا که لازم باشد، می تواند وجود شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرد. در واقع در این راستا تمهیداتی هم در نظر گرفته است؛ از جمله در ماده 143 لایحه قانونی 1347 آمده است: « در صورتی که شرکت ورشکسته  شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم نماید». قانون گذار فرانسه حتی پا را از این فراتر گذاشته و مقرر کرده است که مدیر یا مدیر متخلف را می توان ورشکسته اعلام کرد. در این فرض، با وجود آنکه مدیر به وکالت عمل کرده است و شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اوست، قانون گذار از خود مدیر جبران خسارت را مطالبه می کند.
لایحه قانونی 1347 همچنین مقررکرده است که مدیر عامل شرکت سهامی باید الزاماً شخص حقیقی باشد(ماده 124) تا بتوان مجازات های کیفری ناشی از اعمال خلاف قانون مدیران را بر او تحمیل کرد. چنانچه یک شخص حقوقی عضو هیئت مدیره شرکت سهامی باشد ـ امری که مجاز است ـ شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی مدیر در هیئت مدیره شرکت می کند، عضو هیئت مدیره تلقی می شود و مشمول مجازات هایی است که برای اعضای هیئت مدیره مقرر است (ماده 119 لایحه قانونی 1347).
سوء استفاده از شخصیت حقوقی ممکن است. برای جلوگیری از مسئولیت کیفری باشد. در واقع یک شخص حقیقی ممکن است شرکتی تشکیل دهد تا به صدور چک بلامحل به نام شرکت شخصاً از مجازات کیفری برهد. ماده 19 قانون صدور چک مورخ 1372، برای جلوگیری از این چنین احتمالی مقرر کرده است افرادی که به نام و حساب شخص حقوقی چک بلامحل صادر کنند، شخصاً مسئوول هستند و علاوه بر مجازات کیفری، متضامناً با شخص حقوقی مسئولیت مدنی خواهند داشت.
مقررات مذکور نشان دهندۀ این است که قانون گذار می خواهد بی آنکه شخصیت حقوقی شرکت انکار شود، این واقعیت نیز نادیده گرفته نشود که در ورای شخص حقوقی، در حقیقت، اشخاص حقیقی عمل می کنند. مقرراتی این چنین هشداری است به اشخاصی که قصد دارند با تشکیل شرکتهای تجاری خیالی اعمالی را انجام دهند که در شرایط عادی، مسئولیت تام و تمام آنها را به دنبال خواهد داشت.


 • آخرین ویرایش:شنبه 6 مرداد 1397
نظرات()   
   
دوشنبه 11 تیر 1397  10:22 ق.ظ


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


 خدماتی که دولت ها به افراد اعم از حقیقی یا حقوقی ارائه میدهند مسلماً مستلزم هزینه هایی می باشد که بر عهده دولت است. تامین این هزینه ها ممکن است از راه های مختلفی انجام شود که یکی از این راه ها و شاید بتوان گفت اصلی ترین راه جبران این هزینه ها دریافت مالیات می باشد. مالیات، آن بخش از درآمد افراد حقیقی و حقوقی است که به صندوق دولت واریز شده تا دولت بتواند با استفاده از آن خدمات و تجهیزات مورد نظر را جایگزین نماید.

اقتصاد دانان مالیات را به دو دسته عمده تقسیم می کنند: 1- مالیات مستقیم    2- مالیات غیرمستقیم

مالیات مستقیم به طور مستقیم از درآمد افراد اعم از حقیقی یا حقوقی مطالبه می شود که بر انواع مختلفی می باشد مانند مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوقی، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر درآمد کشاورزی و مالیات بر درآمد منابع مختلف که موضوع اصلی بحث ما و این مقاله مالیت بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد.

اشخاص حقوقی در ایران بر 7 قسم می باشند که عبارتند از : شرکت با مسئولیت محدود، شرکت های سهامی، شرکتهای تضامنی، شرکت های نسبی، شرکت های تعاونی، شرکت های مختلط سهامی، شرکت های مختلط غیرسهامی.

به توجه به تعریفی که از نوع مالیات مذکور می شود، نوع شخص حقوقی هیچگونه تاثیری بر مالیات بر درآمد آن ندارد و تنها میزان درآمد شخص حقوقی با توجه به مدارک و مستندات مربوطه ملاک پرداخت مالیات موضوعه این قانون می باشد.

بر اساس قوانین مالیاتی کشور هر شخص حقوقی ایرانی پس از اینکه تاسیس شده باشد بایستی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران به دست می آورد در خصوص پرداخت مالیات آن اقدامات لازم را انجام دهند. به غیر از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههای که تامین بودجه آنها از طرف دولت انجام می شود و همچنین شهرداری ها که از پرداخت این مالیات معاف می باشند.

در آمدهایی که از فعالیتهای خدماتی، تجاری، صنعتی و سایر فعالیتهای موجود حاصل می شود مشمول مالیات بوده و مطابق محاسبه سازمان مربوطه بایستی انجام شود.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا همان شرکتها در قانون مالیات های مستقیم کاملاً بحث و بررسی شده و اشاره کامل شده است.  از این جهت هر یک از اشخاص حقوقی با جداسازی ضرر و زیان های احتمالی بایستی نسبت به پرداخت مالیات با نرخ 25 درصد اقدام نمایند.

در این راستا در اشخاص حقوقی برای رسیدگی به حساب ها و سود و زیان شرکت که نهایتاً منجر به محاسبه مالیات مربوطه خواهد شد مفهومی به نام سال مالی تعیین شده است. سال مالی مدت زمانی است که شخص حقوقی در پایان آن بایستی به امور مالی خود رسیدگی نماید. سال مالی لزوماً با سال شمسی منطبق نمی باشد با این حال به طور پیش فرض سال مالی اشخاص حقوقی از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه هر سال ختم می شود به استثناء سال اول که شروع سال مالی از تاریخ تاسیس می باشد.

اشخاص حقوقی پس از رسیدگی به حساب های خود، بایستی آن ها طی اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به سازمان مربوطه تسلیم نماید.

ماده 110 قانون مالیات های مستقیم در این خصوص اینگونه بیان کرده است : " اشخاص حقوقی موکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند."

با ارائه اظهارنامه از طرف اشخاص حقوقی ، اداره امور مالیاتی موظف به رسیدگی به اظهارنامه و بررسی آن می باشد، مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه اشخاص حقوقی حداکثر یکسال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد. چنانچه در این مدت ابلاغیه ای از طرف اداره امور مالیاتی به مؤدی اعلام نشود بنابراین به منزله تایید اظهارنامه و اصطلاحاً قطعی شدن آن میباشد.

عدم ارائه اظهارنامه و ترازنامه و در کل عدم رسیدگی به امور مالیاتی شرکت، باعث دریافت هزینه ها و جرایمی که گاهاً مقادیر سنگینی هم می باشد از طرف اداره امور مالیاتی میشود، لذا مهم و ضروری است که بلافاصله پس از تاسیس شرکت اقدامات لازم در جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام داده تا درگیر مشکلات احتمالی نشوید.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 10 تیر 1397  11:52 ق.ظ

اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای بار اول فرآیند یا فرآورده‌ای خاص و منحصر به‌ فرد را ارائه می‌دهد و راه‌ حلی برای رفع مشکل یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و … پیدا می‌کند آن را حل می‌نماید. اختراعی را می‌توان ثبت کرد که دارای ابتکار جدید و کاربرد صنعتی باشد .ابتکار و خلاقیت جدید بدین معناست که هر آنچه در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت در زمینه ذکرشده، معلوم و واضح نباشد و از دیدگاه صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در شاخه‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. در بحث ثبت اختراع منظور ما از واژه صنعت، معنای گسترده آن می‌باشد و شامل مواردی از جمله صنایع‌دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می‌باشد.

گواهینامه اختراع چیست؟

باید بدانید که گواهینامه اختراع ، سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای پشتیبانی از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.
مالکیت فکری

به مالکیتی گفته می‌شود که سرچشمه آن فکر باشد . مالکیت فیزیکی مثل صندلی، خانه و… دارایی‌های محسوس و قابل‌لمس به شمار می‌آیند، اما یک موزیک، فیلم ، طرح صنعتی و یا اختراع، از جنس فکر هستند و قابل‌لمس نیستند اما در اجسام قابل‌لمس پدید می‌آید اما چیزی که به وجود آمده است یک امر غیر محسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می‌شود.

درواقع مالکیت فکری محصول ذهن است که این محصول ذهن می‌تواند تحت حمایت و پوشش یک فرد یا موسسه درآید. شخص دارنده مالکیت فکری می‌تواند محصول فکری خود را آزادانه در اختیار همه بگذارد یا اینکه آن را کنترل کند و در اختیار خود قرار دهد.
حمایت از مالکیت فکری موافقین و مخالفینی دارد که مخالفان معتقدند اگر حمایت صورت بگیرد و به ثبت برسد ایجاد انحصار می‌شود و دانش،اطلاعات و صنعت در انحصار شخص یا شرکت‌های خاصی قرار می‌گیرد و دیگران نمی‌توانند از آن استفاده کنند و یا انحصار باعث افزایش قیمت می‌شود که این امر سبب می‌شود که محصول به دست دیگران نرسانند و یا هر قیمتی روی آن بگذارند. اما موافقین معتقدند که ، یکی از مزایای اصلی مالکیت ایجاد انگیزه در شخص یا اشخاص می‌باشد.افراد با استفاده از سرمایه مادی و ذهنی خود ایجاد نوآوری می‌کنند و اگر شاهد حمایت و پشتیبانی قانون باشند انگیزه‌ای بیشتر برای نوآوری و توسعه در علم و فناوری خواهند داشت. حال اگر حمایتی از جانب قانون نباشد افراد دلسرد می‌شوند و انگیزه کار از بین می‌رود. این انگیزه نه‌تنها برای فرد بلکه برای جمع مفید نیز است و توازنی بین نیازهای خالق اثر و جامعه به وجود می‌آورد.

چه مواردی ثبت اختراع محسوب نمی‌شود؟

موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع و ثبت اختراع خارج‌اند: ۱) کشفیات، نظریه‌های علمی و روش‌ها ریاضی ۲) طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجارت و آنچه برای فعالیت‌های صرفاً فکری یا بازی کردن می‌باشند. ۳) روش معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی و همچنین روش‌های تشخیص بیماری‌ها که روی بدن انسان یا حیوان انجام می‌‌گیرند.

 روش‌های ثبت اختراع

۱- روش اعلامی
۲- روش تحقیقی

روش اعلامی :ثبت اختراع به روش اعلامی بر اساس ادعای مخترع انجام می‌گیرد در ابتدا باید صحت و درستی ادعا ثابت شود و اگر قبلاً وجود نداشته باشد ثبت ادعای مخترع به ثبت می‌رسد.بنا به ماده ٣۶ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات : سند اختراع به‌هیچ‌وجه برای قابل‌استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه اختراع دلیل بر این نیست که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می‌باشد و یا شرح اختراع یا نقشه‌های آن صحیح است .

روش تحقیقی:در بعضی از کشورها با استفاده از تجهیزات ، امکانات و آزمایشگاه‌های مختلف درزمینهٔ های متفاوت به بررسی اختراع مخترع می‌پردازند و ممکن است آزمایش‌ها مدت زیادی طول بکشد تا ادعای مخترع در مورد اختراعش موردبررسی شود و صحت یا سقم ادعایش مشخص و معلوم شود.

در این روش تلاش می‌شود که اختراع قبل از اینکه به ثبت برسد به‌صورت محرمانه و سری محفوظ بماند اگر ادعای مخترع درست باشد اختراع ثبت می‌شود و اگر که ادعا دروغین باشد و یا درگذشته وجود داشته باشد ادعا رد می‌شود. در بعضی از کشورها از هر دو روش استفاده می‌شود. به‌طور مثال در کشور سوئیس اختراعاتی که درزمینهٔ ساعت و دارو باشد به روش تحقیقی انجام می‌شود و درزمینهٔ های دیگر با استفاده از روش اعلامی ثبت صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت ثبت اختراع

۱- اظهارنامه ثبت اختراع ( ۳نسخه) : اظهارنامـه ثبت اختـراع فـرم مخصوصـی است که جزء اوراق بهادار می‌باشد و متقاضی باید از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کـل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضاء آن اقدام نماید
۲- توصیف مشروح اختراع (۳نسخه) : اختراع موردادعای مختـرع بـاید به‌طور کـامل شرح داده شود. در شرح اختراع باید تمام جنبه‌های اختراع ادعایی به‌طور واضح بیان گردد.ازجمله معایب و مزایای طرح. در تهیه شرح اختراع از کاغذهای A4 استفاده شود.
۳-نقشه‌های اختراع (۳نسخه): نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیـاس متـری تهیه و ذیل نقشه‌ها را متقاضی یا وکیل او امضاء نمایند. نقشه‌های اختراع باید روی کاغذ ۳۴ سانتی‌متـر طـول و ۲۲ سانتی‌متـر عـرض رسـم گردند و فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.
۴- ادعا (۳نسخه): اینکه اختراع با ارائه راه‌حل عملی چه مشکلی را حـل مـی‌کنـد و چه مزایایـی دارد و اطلاعاتـی کـه میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.
۵- فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین
۶-قبض رسید بانکی حق‌الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :2  
 • 1  
 • 2  
آخرین پست ها

تفاوت های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری..........دوشنبه 22 مرداد 1397

ورود به عضویت شرکت تعاونی چگونه است ؟ ..........دوشنبه 22 مرداد 1397

ساختار شرکت ها در حقوق فرانسه ..........سه شنبه 9 مرداد 1397

ثبت برند عرقیات ..........سه شنبه 9 مرداد 1397

ویژگیهای شرکت با مسئولیت محدود ..........سه شنبه 9 مرداد 1397

معایب اجرای چک از طریق اداره ثبت محل ..........سه شنبه 9 مرداد 1397

موارد انحلال شرکت غیرسهامی ..........سه شنبه 9 مرداد 1397

تعریف منطقه آزاد چیست و مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد چیست؟..........شنبه 6 مرداد 1397

شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی ..........شنبه 6 مرداد 1397

موسسات غیر تجارتی و مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه ..........شنبه 6 مرداد 1397

منظور از شرکت های تجاری چیست..........شنبه 6 مرداد 1397

حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن ..........شنبه 6 مرداد 1397

سایتهای برتر..........دوشنبه 11 تیر 1397

وقتی شرکت ثبت می کنیم از چه موقع باید مالیات بدهیم..........یکشنبه 10 تیر 1397

ثبت اختراع و ایده..........یکشنبه 10 تیر 1397

همه پستها